• Sprzedaż i wymiana opon
  • Obsługa pojazdów flotowych
  • Wynajem powierzchni

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, zawsze chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

PHU Standard
Ireneusz Rojewski

ul. Pomorska 42/47
70-812 Szczecin
NIP: 852-125-03-18
Tel. 602 767 476
ireneusz.rojewski@op.pl
 
 

INFORMACJA

klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia 25 maja 2018 roku

administrator danych : Ireneusz Rojewski Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe ”Standard” Ireneusz Rojewski ul. Pomorska 42/47 , 70-812 Szczecin NIP 852-125-03-18 zgodnie z wymogami przywołanego wyżej rozporządzenia informuje:

 

Administratorem danych osobowych klientów jest :

 

Ireneusz Rojewski prowadzący działalność gospodarczą PHU ”Standard” ul.Pomorska 42/47 , 70-812 Szczecin NIP 852-125-03-18

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ireneusz Rojewski właściciel firmy , adres: ul.Pomorska 42/47 , 70-812 Szczecin , dostępny pod numerem telefonu 602767476

każdorazowo zgłoszenie powinno być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mailIreneusz.rojewski@op.pl

Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

- telefonicznie 602767476

- listownie na adres: PHU ”Standard Ireneusz Rojewski” ul.Pomorska 42/47 , 70-812 Szczecin

- przez e-mail: Ireneusz.rojewski@op.pl

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych są indywidualne umowy cywilnoprawne zawierane z klientami w których zawarte są dane osobowe

 

Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Ireneusza Rojewskiego oraz podmioty właściwe do współpracy

 

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa na potrzeby prowadzonej działalności

Każdemu podmiotowi (klientowi ), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

  2. prawo dostępu do danych osobowych,

  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na T szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

  7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże wykonane zostanie to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

 

 

Każdy podmiot ( klient ), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie .Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy.

 

Każdy podmiot ( klient) , który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z firmą

Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez firmę